Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

Statuten

Nederlandse RasKatten Vereniging Statuten

Heden, de tweede augustus negentienhonderdzesennegentig, verschenen voor mij Meester Annie Tjaaktje Oosterhuis, kandidaat-notaris, wonende te Brakel, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van Meester Robert Willem Thornoton Salomons, notaris ter standplaats Andel, gemeente Woudrichem: ------------------------- 1. Mevrouw Margaretha Henriëtte Alida Ras (rijbewijs nummer: 0032524345), 

particuliere, wonende te 3417 VH Montfoort, Kleverplantsoen 57, geboren te Utrecht op zeven Januari negentienhonderdzesenveertig, weduwe van de heer G.W. van der Tol;-----------------------------------------------------------------------------------------

2. De heer Wilhelmus Maghiel Soeters, (paspoortnummer: M 285673), gemeente- ambtenaar, wonende te 3077 TB Rotterdam, Tongelaarweg 73, geboren te Rotterdam op negentien juni negentienhonderdnegenenveertig, gehuwd met mevrouw Biesheuvel;---------------------------------------------------------------------

ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en penningmeester van de te Gouda gevestigde vereniging: Nederlandse Ras Katten Vereniging (N.R.K.V.). kantoorhoudende te 3315 ME Dordrecht, Mahonie 115 en als zodanig gemelde vereniging ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende en tot het verrichten van na te melden rechtshandelingen wettig bevoegd:--------------------------- handelende ter uitvoering van het besluit van de Algemene ledenvergadering, gehouden op tweeëntwintig juni negentienhonderdzesennegentig, van welk besluit blijkt uit de notulen van die vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht. -------- De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de statuten van voormelde vereniging, overeenkomstig voormeld besluit zullen worden gewijzigd, zodanig dat deze komen te luiden alsvolgt: 

Nederlandse RasKatten Vereniging Statuten

-------------------------------------------NAAM------------------------------------------------ Artikel 1:
De vereniging draagt de naam: Nederlandse RasKatten Vereniging (N.R.K.V.). ------------- Zij heeft haar zetel in de gemeente Gouda. ---------------------------------------------------- Het werkgebied der vereniging betreft geheel Nederland. ------------------------------------- -------------------------------------------DOEL------------------------------------------------- Artikel 2: 

 1. De Nederlandse RasKatten Vereniging (N.R.K.V.) heeft ten doel het bevorderen van en het wekken van belangstelling voor het op verantwoorde wijze houden en fokken van katten. --------------------------------------------------------------------------------
 2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door: -------------------------- 1. Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten; -------------------------------- 2. Het houden van tentoonstellingen en/of clubmatches; ---------------------------- 3. Het organiseren van lezingen; ------------------------------------------------------- 4. Het (laten) voeren van een goed stamboek; --------------------------------------- 5. Het geven van voorlichting en adviezen; ------------------------------------------- 6. Het uitgeven van een verenigingsblad; --------------------------------------------- 7. Het stimuleren van onderzoek betreffende gezondheid en gedrag van katten; -- 8. Het bevorderen van samenwerking met verenigingen of organisaties, die 

dezelfde of soortgelijke doeleinden nastreven; ------------------------------------- 9. De mogelijkheid tot oprichting van (ras)clubs, uitgaande van de doelstellingen van de N.R.K.V.; ---------------------------------------------------------------------- 10. Alle andere wettige middelen, welke kunnen bijdragen tot het doel. ------------- 

-------------------------------------------DUUR-------------------------------------------------

Artikel 3: 

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------------------------------------ 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar waarin de vereniging is aangegaan. -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------LIDMAATSCHAP---------------------------------------- Artikel 4:
De vereniging bestaat uit: ----------------------------------------------------------------------- 1. Fokkerleden; -------------------------------------------------------------------------------- 2. Abonnees; ----------------------------------------------------------------------------------- 3. Gezinsleden; -------------------------------------------------------------------------------- 4. Begunstigers (donateurs); ----------------------------------------------------------------- 5. Ere-leden; ----------------------------------------------------------------------------------- 6. Kandidaat-leden. --------------------------------------------------------------------------- * Fokkerleden ------------------------------------------------------------------------------ 

Fokkerleden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben en geen stem- gerechtigd lid zijn van een andere vereniging met gelijke of gelijksoortige doel- stellingen en hun “Cattery” geregistreerd hebben bij de N.R.K.V.. Zij alleen hebben stemrecht, en kunnen van alle diensten gebruik maken en kunnen in alle functies gekozen worden. -------------------------------------------------------------------------- 

* Abonnees ---------------------------------------------------------------------------------- Abonnees zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, zij hebben geen stemrecht, en ontvangen het verenigingsblad. ---------------------------------------- 

* Gezinsleden ------------------------------------------------------------------------------- Gezinsleden zijn zij die huisgenoot zijn van een fokker-lid. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als fokkerleden, maar geen stemrecht, betalen een lagere contributie en ontvangen geen verenigingsblad.--------------------------------------- 

Nederlandse RasKatten Vereniging Statuten

 • *  Begunstigers ----------------------------------------------------------------------------- Begunstigers zijn zij, die de vereniging financieel steunen met een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage, doch niet meedoen aan activiteiten van de vereniging. Zij hebben geen stamrecht. -------------------------- 
 • *  Ere-leden ---------------------------------------------------------------------------------- Ere-leden zijn zij, die door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd op voor- dracht van het bestuur. Zij hebben dezelfde rechten enverplichtingen als fokkerleden, maar hebben geen stemrecht en ontvangen geen verenigingsblad. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributies. -------------------------------------- 
 • *  kandidaat-fokkerleden -------------------------------------------------------------------- Kandidaat-fokkerleden zijn zij, die zich schriftelijk als fokker-lid hebben aangemeld en ten aanzien van wie binnen het Huishoudelijk Reglement geregelde termijn bezwaar kan worden gemaakt tegen hun fokker-lidmaatschap. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als fokkerleden, maar hebben geen stemrecht en kunnen niet gekozen worden in enige functie. ------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------TOELATING---------------------------------------- Artikel 5:
1. Aanmeldingen voor het fokkerlidmaatschap geschiedt bij het bestuur. -------------- 2. Het bestuur is bevoegd een lid aan te wijzen bij wie de aanmelding kan worden 

gedaan; ------------------------------------------------------------------------------------ 3. Het bestuur beslist over de toelating als kandidaat fokker-lid en kan zonder opgave van redenen weigeren. Tegen deze weigering kan bij de Ballotagecommissie beroep worden aangetekend. De Ballotagecommissie is gehouden deze bezwaren grondig te onderzoeken. (De taak van de Ballotagecommissie is nader geregeld in de huishoudelijke reglementen). De commissie moet over het al dan niet toelaten van de kandidaat fokker-lid aan het bestuur opgave doen. Het bestuur kan in bijzondere gevallen de beslissing overlaten aan de algemene ledenvergadering; ------------------ 4. Het bestuur kan zonder beroepsmogelijkheid toelating van een kandidaat fokker-lid weigeren, indien tegen hem/haar een ontzettings- of schorsingsprocedure lopende is bij een andere soortgelijke vereniging of indien de “Cattery” van die persoon door een andere soortgelijke vereniging gesloten is verklaard wegens een besmettelijke ziekte of aandoening; --------------------------------------------------------------------- 5. Tegen het lidmaatschap van een kandidaat fokker-lid kan binnen de in het Huishoudelijk Reglement geregelde termijn per aangetekend schrijven bezwaar worden gemaakt door minstens twee fokkerleden; dit bezwaar moet met redenen omkleed bij de secretaris worden ingediend; --------------------------------------------- 6. Indien reeds contributie is betaald en het kandidaat fokkerlidmaatschap wordt geweigerd, wordt de contributie gerestitueerd, onder aftrek van de kosten die door de vereniging zijn gemaakt; ------------------------------------------------------------ 7. Indien er een bezwaarprocedure lopende is tegen een kandidaat fokker-lid, worden geen diensten door de vereniging verleend. Indien het kandidaat fokker-lid maatschap door de Algemene Ledenvergadering wordt geaccepteerd, dienen deze diensten met terugwerkende kracht alsnog te worden uitgevoerd; --------------------- 8. Het kandidaat fokkerlidmaatschap gaat in op de dag, waarop de schriftelijke aanmelding is ontvangen. --------------------------------------------------------------- 

----------------------RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN---------------------- Artikel 6: 

1. Alle leden, behalve ere-leden, zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen; de 

hoogte hiervan wordt door de Algemene Ledenvergadering bepaald; ------------------ 

Nederlandse RasKatten Vereniging Statuten

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting onder lid a van dit artikel te verlenen. ------------------------------ 

---------------------------------EINDE LIDMAATSCHAP------------------------------------- Artikel 7: 

 1. Het lidmaatschap eindigt: 

1. Door overlijden van het lid; ---------------------------------------------------------- 2. Door schriftelijke opzegging van het lid; -------------------------------------------- 3. Door schriftelijke opzegging namens de vereniging. ------------------------------- 4. Door ontzetting. ---------------------------------------------------------------------- Het bestuur kan besluiten tot ontzetting van een lid indien het meent dat het hiertoe gronden aanwezig zijn. --------------------------------------------------------------------- Tevens kan een voorstel tot ontzetting worden ingediend bij het bestuur door minstens twee leden. Het bestuur kan naar aanleiding van een voorstel en na grondig onderzoek, eventueel bijgestaan door een adviescommissie, besluiten tot ontzetting over te gaan. Hangend het onderzoek naar het gegrond zijn van het voorstel tot ontzetting kan het bestuur besluiten het betrokken lid te schorsen. ------ Gronden voor ontzetting zijn: ------------------------------------------------------------- a. Het opzettelijk mishandelen en verwaarlozen van dieren. ------------------------- b. Het opzettelijk direct of indirect verstrekken van onjuiste gegevens. ------------- c. Het opzettelijk plegen van frauduleuze handelingen, inzake aan- en/of verkoop 

van katten, terzake van stamboekpapieren en bij het tentoonstellen van 

katten; ------------------------------------------------------------------------------- d. Elk onrechtmatig handelen tegenover de vereniging, waaronder is begrepen het zich niet houden aan de regels van de statuten en/of Huishoudelijk Reglement en/of eventueel andere door de verenigingen opgestelde reglementen; het zich niet houden aan de van toepassing zijnde wetten; -------------------------------- e. Het fokker-lid wordt per aangetekend schrijven van de ontzetting op de hoogte gebracht. De ontzetting is met onmiddellijke ingang van kracht. Bovendien worden verenigingen met gelijke of soortgelijke doelstellingen binnen Nederland en/of binnen samenwerkingsverbanden, van dze ontzetting op de hoogte gebracht. ------------------------------------------------------------------------------ 

 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. ----------------------- 
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van het bestuur moet zijn. ------------------------------- Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ------------------------------------------------------------------------
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. --------------------------------------------------------------------------------
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. ---------------------------------------------------------------------------------
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. ---------------------------------------------------------------------------

Artikel 8: 

1. Tegen opzegging door het bestuur en tegen ontzetting kan binnen vier weken beroep worden aangetekend middels een aangetekende brief, te behandelen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering; --------------------------------------------- 

Nederlandse RasKatten Vereniging Statuten

 1. Indien een opzegging of een ontzetting wordt ingetrokken, heeft deze intrekking terugwerkende kracht, in zoverre dat de betrokkene alsnog de hem ten tijde van de opzegging of ontzetting ontzegde stamboekhandelingen kan doen verrichten; -------- 
 2. Indien een opzegging of ontzetting wordt ingetrokken door de Algemene Ledenvergadering kan het betrokken lid geen aanspraak maken op enigerlei vorm van schadevergoeding door het bestuur, de vereniging en/of de leden, die het voorstel tot ontzetting hebben ingediend. ------------------------------------------------ 

---------------------------------------GELDMIDDELEN---------------------------------------- Artikel 9: 

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit 

bijdragen van begunstigers (donateurs), uit entreegelden, uit eventuele verkrijging ingevolge van erfstellingen, legaten en schenkingen, en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten. De leden, gezinsleden en de begunstigers (donateurs), zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. ---------------------------------------------------- 

 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. --------------------------- 

----------------------------------------HET BESTUUR------------------------------------------ Artikel 10: 

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen, te 

benoemen en te ontslaan door de Algemene Ledenvergadering; ----------------------- 

 1. Een benoeming is pas van kracht nadat de kandidaat de benoeming heeft aanvaard; 
 2. Slechts fokkerleden kunnen kandidaat worden gesteld voor een bestuursfunctie; -- 
 3. De voorzitter, die secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De 

voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering rechtstreeks in de functie 

gekozen; ----------------------------------------------------------------------------------

 1. Tegenkandidaten ten aanzien van de in de agenda vermelde kandidaten moeten schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, ondertekend door minstens tien procent (10%) stemgerechtigde leden en vergezeld van een bereidverklaring van de betrokken kandidaten. Indien geen tegenkandidaten zijn gesteld of niet tijdig zijn binnengekomen, is de voordracht van het bestuur bindend; ------------------------- 
 2. De voordrachten van de bestuurskandidaten en tegenkandidaten dienen te geschieden volgens de termijnen zoals gesteld in het Huishoudelijk Reglement; ------ 
 3. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster; afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, indien zij zich hiervoor beschik- baar stellen. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in; -------------------------------------------------------- 
 4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk zeven jaar na zijn benoeming af. De aftredende is terstond herkiesbaar; --------------------------------------------------------------------- 
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: door het eindigen van het fokker- lidmaatschap van de vereniging door te bedanken, met inachtneming van een termijn van drie maanden; -------------------------------------------------------------- 
 6. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. ---------------------------------- 

Artikel 11: 

 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. -------------------------------------------------------------------------------
 2. Het bestuur kan slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de bestuurs- leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. --------------------------------- Ieder bestuurslid heeft één stem. ------------------------------------------------------- 

Nederlandse RasKatten Vereniging Statuten

Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. ------------------------ Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der bestuursleden schriftelijke stemming verlangt. ----------------------------------------------------------------------- Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----------------

-------------------------BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING---------------------- Artikel 12: 

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen der vereniging. ----------------------------------------------------------------- 

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. --------------------------------------------------------------------------------------
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. ---- 
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. Voor het aangaan van geldleningen, een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaande, heeft het bestuur eveneens de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig. ----------------------------------------------------------------- 
 4. Onverminderd het in de tweede volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur. -------- 

-------------------JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING---------------- Artikel 13: 

 1. Het verenigingsjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig 

december. ---------------------------------------------------------------------------------

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. ------------------------------------------------------------------ 
 2. Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van die termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. ---------------------- 
 3. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. ------------------- 
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoud- kundige kennis, dan kan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. ----------------------------------------- 
 5. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. ----- 
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren. ----------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse RasKatten Vereniging Statuten

-------------------------------ALGEMENE LEDENVERGADERING--------------------------- Artikel 15: 

 1. De Algemene Ledenvergaderingen komen alle rechten toe, die niet in de wet, de 

statuten of het Huishoudelijk Reglement aan andere organen van de vereniging zijn 

toegewezen. -------------------------------------------------------------------------------

 1. Het bestuur roept de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijeen uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. ------------------------------------------- 

In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering komen onder meer aan de orde: 

 1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; --------------------------------------- 
 2. De benoeming van de artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; --------------------------------------------------------------------- 
 3. Voorziening in eventuele vacatures; ----------------------------------------------- 
 4. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. --------------------------------------------------------------------------
 1. Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt. --------------------------------------------------------------------- 
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent (10%) van de stemgerechtigde leden (fokkerleden) verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 met inachtneming van de in artikel 18 vermelde oproepingstermijn. ------------------- 

------------------------------------TOEGANG EN STEMRECHT------------------------------- Artikel 15: 

 1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben uitsluitend fokkerleden van de 

vereniging, mits de contributie voor het lopende verenigingsjaar betaald is en zij niet 

geschorst zijn, tenzij hun schorsing op de agenda van de vergadering staat. --------- 

 1. Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Ledenvergadering. ------------------------------------------------------------------------ 
 2. Stemgerechtigde leden zijn leden die fokkers zijn van ras-katten en die hun cattery’s hebben geregistreerd bij de onderhavige vereniging en zich ook daadwerkelijk met het fokken van ras-katten bezig houden. Stemgerechtigden zijn tevens de bestuursleden. -----------------------------------------------------------------------------
 3. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. --------------------------------------------------- 

--------------------------------VOORZITTERSCHAP - NOTULEN---------------------------- Artikel 16:
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. ----------------------------------------------------- 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel-proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. ----------------------------------------------------------------------- 

-----------------BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING---------------- 8 

Artikel 17: 

Nederlandse RasKatten Vereniging Statuten

 1. Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. -----------------------------------------------------------------------
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ------------------------------------------------------------------- 
 4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -------------------------------------------------------------------------------
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden her stemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. ---------------------------------------------------------------------------------
 6. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Over alle geschillen bij de stemming ontstaan, beslist de voorzitter. ------------------- 
 7. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Aanneming of verwerping van enig voorstel of benoeming van enig persoon bij acclamatie is toegestaan. Schriftelijk stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. ------- 
 8. Een éénstemming besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als het besluit van de Algemene Ledenvergadering. ----------------------------- 
 9. Zolang in de Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus met een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding -ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. --------------------------------------------------------- 

--------------BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING------------- Artikel 18: 

 1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden volgens het ledenregister, zoals bedoeld 

in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. -------- 

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19. -------------------------------------------------------------------- 

Nederlandse RasKatten Vereniging Statuten

-----------------------------------STATUTENWIJZIGING------------------------------------- Artikel 19: 

 1. Met uitzondering van het in artikel 17 lid 9 gestelde geval kan in de statuten van de 

vereniging geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ---------------------------------- 

 1. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de stemgerechtigde leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Stemgerechtigde leden kunnen op verzoek een afschrift als hiervoor bedoeld krijgen. ----------------------------------------------------------------------------
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. -------------------------------------------------------------------- 
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. --------- 

-------------------------------------BESMETTELIJKE ZIEKTE-------------------------------- Artikel 20: 

 1. Leden van de N.R.K.V. zijn verplicht bij vermoeden van besmettelijke ziekte of 

aandoening bij één of meer van hun katten (bijvoorbeeld: schimmel, leukemie, infectueuze peritonitis, aids, enzovoorts) onmiddellijk hun dierenarts te raadplegen en indien deze een dergelijke ziekte constateert, zich te houden aan zijn voorschriften; ----------------------------------------------------------------------------- 

 1. Zij dienen onmiddellijk het bestuur, of diegene die namens het bestuur de aanmeldingen van besmettelijke ziekten behandelt, schriftelijk op de hoogte te stellen en zij dienen zich te onthouden van ieder contact van hun katten met die van anderen: dat wil zeggen af te zien van exposeren van katten, het geven en nemen van dekkingen, het kopen en verkopen van katten en het in pension nemen of geven van katten, tot daarvoor -op medische gronden- toestemming is verleend door het bestuur en de cattery heropend is; ------------------------------------------------------
 2. Tevens dienen zij alle eigenaren van katten met wie hun kat(ten) in het recente verleden in contact is/zijn geweest, op de hoogte te stellen en indien er een vermoeden bestaat, dat het voormelde contact hun kat(ten) de besmetting heeft/hebben gekregen, dit eveneens te melden aan het bestuur of aan diegene, die de aanmeldingen van besmettelijke ziekten namens het bestuur behandelt; ---------- 
 3. Deze functionaris behandelt de melding verder naar bevinding van zaken en volgens de door hem in overleg met het bestuur door deskundigen opgestelde richtlijnen, informeert het bestuur over het verloop en stelt die functionarissen van de vereniging, die het voor de uitoefening van hun functie moeten weten, op de hoogte; 
 4. De ziektemelding wordt vertrouwelijk behandeld, behalve indien de betrokkene zich niet houdt aan de aanwijzingen van zijn dierenarts en/of van degene die de melding voor de vereniging behandelt. ---------------------------------------------------------- 

10 

Nederlandse RasKatten Vereniging Statuten

 1. Indien hieromtrent afspraken bestaan met andere verenigingen worden deze verenigingen op de hoogte gebracht, indien de vermoedelijke besmettingsbron zicht bevindt bij een lid van de vereniging; ----------------------------------------------------- 
 2. Indien tijdens de behandeling van de desbetreffende ziektemelding door een lid, deze het fokkerlidmaatschap van de N.R.K.V. opzegt en zich als lid aanmeldt bij een andere vereniging, zal het bestuur of de functionaris die de ziektemelding behandelt, die vereniging op de hoogte brengen van de ziektemelding. ---------------------------- 

Artikel 21: 

Indien een fokker-lid wiens cattery gesloten verklaard is katten heeft uitgezet op een ander adres en dit op het moment van uitzetten heeft gemeld aan het stamboeksecretariaat, vallen deze dieren niet onder de bepaling van artikel 20 indien zij in het recente verleden niet in contact zijn geweest met de katten die zich bij het betreffende lid in huis bevinden of in zijn/haar huis zijn geweest. ----------------------------------------- Artikel 22: 

Het zich niet houden aan artikel 20 kan een grond zijn voor ontzetting volgens artikel 7 van de statuten. ----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ONTBINDING---------------------------------------- Artikel 23:
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 19 is van 

overeenkomstige toepassing. -------------------------------------------------------------- 2. Het batig saldo na vereffening zal worden besteed op een wijze, als door de Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld. ----------------------------------- 

-------------------------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT-------------------------------- Artikel 24:
1. De Algemene Ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen. ------- 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet waar die geen 

dwingend recht bevat, noch met de statuten. -------------------------------------------- 

----------------------------------------SLOTBEPALINGEN------------------------------------- Artikel 25:
In alle gevallen waarin door de statuten en het Huishoudelijk Reglement niets is voorzien, beslist het bestuur. ----------------------------------------------------------------------------- Voor de tenuitvoerlegging van deze akte en haar rechtsgevolgen verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze minuutakte aan de Julianastraat 1 te 4281 NR Andel. ---------------------------------------- De comparanten zijn aan mij, kandidaat-notaris-plaatsvervanger, bekend en hun indentiteit is door mij, kandidaat-notaris-plaatsvervanger, aan de hand de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. Waaraan akte. Opgemaakt in minuut is verleden te Andel, gemeente Woudrichem, op de in het hoofd van deze akte gemelde datum. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door comparanten en door mij, kandidaat-notaris-plaatsvervanger, ondertekend om zeventien uur en twee minuten. -------------------------------------------- (Getekend:) M.H.A. van der Tol-Ras.- W.M. Soeters. - A.T. Oosterhuis. 

11