Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

Huishoudelijk Reglement 

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Raskatten Vereniging


Art.1       Naam:
De Vereniging draagt de naam”Nederlandse RasKatten Vereniging”, afgekort NRKV.

 Art.2       Doel:
Het doel van de vereniging is: het bevorderen en bemiddelen voor het op verantwoorde wijze fokken en houden van ras-katten.

Art.3       Leden:
3.1   Toetreding als lid kan geschieden door personen die tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en voldoen aan de toelatingseisen volgens artikel 5 van de statuten.
3.2   Fokkerleden zijn zij, die zich schriftelijk als fokker-lid hebben aangemeld, ten aanzien van wie binnen 4 maanden geen bezwaar kan worden gemaakt tegen hun fokker-lidmaatschap nadat aan de financiële verplichtingen is voldaan.
3.3   Fokkerleden zijn zij die zich daadwerkelijk met het fokken en/of houden van ras-katten bezighouden en hun cattery bij de NRKV hebben laten registreren, alleen zij hebben stemrecht volgens artikel 15 van de statuten, met de aanvulling dat dit stemrecht ook geldt voor fokkers van langhaar-katten.
3.4   Fokkerleden kunnen niet gelijktijdig fokker-lid zijn bij een andere kattenvereniging.
3.5   Fokkerleden dienen zich, bij het fokken van katten, te houden aan de regels zoals vermeld in het stamboekreglement.
3.6   Voor Savannah catteries geldt dat zij maximaal één vruchtbare Serval kater mogen houden en geen Serval poezen.

Art.4       Inkomsten:
Naast de in artikel 9 van de statuten genoemde bronnen, kunnen de eventuele batig saldi uit te organiseren tentoonstellingen of andere evenementen als inkomsten gelden.
Ook komen de eventuele batig saldi van het stamboek ten goede aan de vereniging.

 

Art.5       Bestuur:
5.1   Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, zij vormen het dagelijks bestuur. Ook dient het totaal aantal bestuursleden een oneven aantal te zijn.
5.2   Verkiezingen van bestuursleden geschiedt volgens artikel 10 van de statuten, waarbij de voordrachttermijn uit lid f. is bepaald op 1 maand.
5.3   Rooster van aftreden:
De bestuursleden treden af - behoudens om de voor hen geldende vrijwillige en/of dwingende redenen - volgens schema:
De voorzitter na                         7 jaar.
De secretaris na                         7 jaar.
De penningmeester na                7 jaar.
Algemene leden na                     7 jaar.
Waarbij de jaren altijd opeenvolgend zijn, zodat dagelijks bestuursleden niet gelijktijdig aftreden.
5.4      Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies
5.5      Schorsing of ontslag bestuursleden:
 1.    Schorsing van een bestuurslid kan alleen plaatsvinden door een eensluidend besluit van alle andere in functie     zijnde bestuursleden en wel tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarin vervolgens besloten dient te worden of de schorsing ongedaan wordt gemaakt, dan wel in een definitief ontslag wordt omgezet. De na een schorsing overgebleven bestuursleden benoemen indien nodig een vervanger voor het geschorste lid, welke in functie blijft tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en of die vergadering op de in de statuten voorgeschreven wijze eventueel definitief benoemd kan worden.
  2.    Ontslag van een bestuurslid kan alleen plaatsvinden tijdens en door een Algemene Ledenvergadering en wel      door het bereiken van een tweederde meerderheid van geldige stemmen, onafhankelijk van het aantal aanwezige leden.
 3.    Het bestuur kan door schorsing(en) c.q. ontslag(en) nooit uit minder dan drie personen bestaan. Indien deze situatie zich voordoet dan kunnen de meerdere schoringen c.q. ontslagen alleen plaatsvinden tijdens en door een Algemene Ledenvergadering.

5.6   Bestuursvergaderingen:
A.    Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit wendelijk achten.
B.    Het dagelijks bestuur vergadert in onderling overleg.
C.   Op alle bestuursvergaderingen kunnen slechts beslissingen worden genomen indien een meerderheid (=minimaal de helft +1) der bestuursleden aanwezig is.
D.   Een bestuursvergadering wordt minimaal 1 week van tevoren bijeen geroepen.
E.    Alle leden mogen aanwezig zijn op een bestuursvergadering. Alle overige personen kunnen alleen aanwezig zijn op uitnodiging van het bestuur.

 5.7   Overeenkomsten:
Voor overeenkomsten en/of geldleningen die een bedrag van € 5.000,- te boven gaan heeft het bestuur de goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering.

 Art.6       Verenigingsorgaan:
6.1   Het bestuur benoemt de redactie van het verenigingsorgaan, waarbij het bestuur verantwoordelijk blijft voor de inhoud, tenzij uitdrukkelijk in een artikel het bestuur zich van deze verantwoordelijkheid onthoudt.
6.2   Het bestuur heeft de eindbeslissing over het al dan niet plaatsen van artikelen en advertenties. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties in verenigingsorgaan en catalogi.
6.3   Tarieven van advertenties in verenigingsorgaan en catalogi worden door het bestuur per jaar cq per keer vastgesteld.

Art.7       Slotbepalingen:
7.1   Bestuursleden van de door de vereniging te organiseren tentoonstellingen is het alleen toegestaan voor de tentoonstelling in te schrijven indien het vereiste aantal katten niet is bereikt.
7.2   Voor zover enig artikel van dit huishoudelijk reglement in strijd is met de statuten, zullen de statuten prevaleren boven dit huishoudelijk reglement.
7.3   Veranderingen in dit huishoudelijk reglement kunnen slechts plaatsvinden met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als verandering in de statuten, met dien verstande dat geen tweederde der leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd behoeft te zijn.
7.4   In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement en de statuten niet voorzien beslist het bestuur met inachtneming van het verenigingsrecht.